Informacje – Warunki uczestnictwa

 

PIELGRZYMKA ROWEROWA RZESZÓW – CZĘSTOCHOWA 2019

INFORMACJE – WARUNKI UCZESTNICTWA

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa Rzeszów – Częstochowa organizowana jest przez Katolicki Klub Sportowy „Alpin” im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Sportowców Diecezji Rzeszowskiej i parafiami tejże diecezji. Wyprawa ma miejsce w dniach 21 – 28 lipca 2019 r. Dziennie pokonuje się od 70-110 km (razem ok. 750 km). Trasa prowadzi przez góry, jest fragmentami dość trudna i wymagająca. Pojedziemy m. in. przez miejscowości: Bircza, Arłamów, Ustrzyki Górne, Cisna, Nowy Żmigród, Krynica Górska, Limanowa, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice i Zawiercie.

Ze względu na bezpieczeństwo organizatorzy wymagają bezwzględnie jazdy w kasku rowerowym.

Noclegi podczas pielgrzymki mają charakter turystyczno – biwakowy (szkoły, parafie, domy pielgrzyma, itp.). Należy zabrać ze sobą karimatę oraz śpiwór.

Uwieńczeniem pielgrzymki będzie Msza św. przed Cudownym Obrazem Jasnogórskim 28 lipca (niedziela) o godz. 12.30.

Powrót do domów i transport rowerów odbywa się we własnym zakresie.

Możemy zorganizować powrót do Rzeszowa i transport rowerów jedynie dla tych osób, które zadeklarują to jednoznacznie przy zgłoszeniu w karcie zgłoszeniowej. Wyjazd autokaru z Jasnej Góry z parkingu przy Domu Pielgrzyma w dniu 28 lipca 2019 (niedziela) ok. godz. 15.30. Cena uzależniona jest od ilości osób i zostanie podana osobom zainteresowanym w informacjach szczegółowych w późniejszym terminie. Nie jest ona wliczona w cenę pielgrzymki .

Podczas jazdy rowerem, wszystkie bagaże będą jechać w samochodach. Cały czas będzie dostępna pomoc medyczna i techniczna.

Specjalna grupa gospodarcza wraz z kucharzem będzie troszczyła się o całodzienne wyżywienie. W trakcie jazdy będą to wysokoenergetyczne posiłki, wieczorem obiadokolacje dostosowane do osób podejmujących duży wysiłek fizyczny.

Organizatorzy nie zapewniają odżywek, środków wzmacniających, słodyczy, dodatkowych napojów, itp.

Należy posiadać sprawny rower, wcześniej sprawdzony podczas treningu i poddany kontroli technicznej w serwisie przed wyjazdem. Serwis pielgrzymkowy dokonuje tylko tych napraw, które są konieczne w wyniku uszkodzeń wynikłych w trakcie pielgrzymki. Za części do rowerów każdy płaci indywidualnie. Sama praca mechanika jest gratisowa.

 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PIELGRZYMA

Pielgrzymka jak sama nazwa wskazuje ma charakter religijny (codziennie będzie Msza święta i wspólna modlitwa). Wymaga ducha wyrzeczenia i poświęcenia, jest sprawdzianem wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i weryfikacją własnego życia.

Pielgrzym zobowiązuje się do:

  • uczestnictwa w codziennej Mszy św. i Apelu Jasnogórskim oraz w innych nabożeństwach i konferencjach wyznaczonych przez Organizatora;
  • przestrzegania religijnego charakteru pielgrzymki;
  • dostosowania się do poleceń organizatorów, księży duszpasterzy, pilotów i przewodników grup;
  • zachowania odpowiedniej powagi we wszystkich miejscach świętych oraz na całej trasie pielgrzymki;

Jeżeli ktoś, wiedząc o trudzie wyprawy, decyduje się na wyjazd ponosi całkowitą odpowiedzialność za tę decyzję oraz za wszystkie skutki z niej wynikające (w przypadku nieletnich taką odpowiedzialność biorą na siebie rodzice lub ich opiekunowie prawni). Musi być ona potwierdzona przez wypełnienie odpowiedniego oświadczenia. Zaleca się także wykonanie badań lekarskich!

Uczestnicy do 18 roku życia przedstawiają także pisemną zgodę na wyjazd obojga rodziców bądź opiekunów.

Pielgrzym ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania pielgrzymki (za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie).

 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW

Organizatorzy przejmują odpowiedzialność za sumienne przygotowanie pielgrzymki, zgodne z podanymi informacjami. Gdyby zaszły jakieś istotne zmiany, wcześniej nieprzewidziane, pielgrzymi zostaną o nich niezwłocznie poinformowani.

Organizatorzy nie odpowiadają za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji pielgrzymki, wynikłe z przyczyn od nich niezależnych, np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie sił wyższych lub leżących po stronie uczestnika.

Nie mogą być przedmiotem roszczeń niewygody lub utrudnienia znane pielgrzymom przed rozpoczęciem pielgrzymki.

Organizatorzy zapewniają pomoc techniczną, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W razie wątpliwości i pytań zaleca się kontakt telefoniczny z Sekretariatem Klubu:

Barbara Znamirowska – tel. 602262955, e-mail sekretariat@klubalpin.pl lub z Dyrektorem Sportowym Pielgrzymki: Edward Rasała – tel.  600371883.

CHĘTNI NA PIELGRZYMKĘ DOKONUJĄ NASTĘPUJĄCYCH FORMALNOŚCI:

  1. Wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz podpisanie deklaracji wyjazdu przez uczestnika pielgrzymki.
  2. Przedstawienie podpisanego oświadczenia.
  3. Podpisanie zgody na wyjazd przez rodziców (dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia).

* W przypadku osób niepełnoletnich wszystkie dokumenty podpisują oni sami oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Koszt całej pielgrzymki wynosi  990 zł (noclegi, pełne wyżywienie, towarzyszenie pojazdów podczas trasy, przygotowanie i zabezpieczenie trasy, ubezpieczenie, koszty organizacyjne, itp.). Nie zawiera on kosztu powrotu z Częstochowy do miejsca zamieszkania.

Wpłaty można dokonać w dwóch ratach. Przy zapisie (po wypełnieniu karty zgłoszeniowej) należy wpłacić 500 zł, natomiast najpóźniej do 10 lipca 2019 roku kwotę 490 zł. Można oczywiście od razu dokonać całości wpłaty.

Zapisujący się po 10 lipca wpłacają od razu całą kwotę.

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW PRZEWIDZIANA JEST  ZNIŻKA W KWOCIE 150 ZŁ. KOSZT WYJAZDU WYNOSI WÓWCZAS 840 ZŁ.

Uczeń/student posiadający ważną legitymację wpłaca zaliczkę w kwocie 500 złotych, a druga ratę w kwocie 340 zł.

 

Wszelkich wpłat dokonujemy na konto:

Katolicki Klub Sportowy „Alpin“ im. Jana Pawła II

Nr 05 1240 1792 1111 0000 1973 8097

z dopiskiem:

Częstochowa 2019 + imię i nazwisko uczestnika pielgrzymki

np. Częstochowa 2019 Jan Kowalski

 

Istnieje możliwość przesłania dokumentów:

– pocztą tradycyjną w kopercie formatu A-5 na adres korespondencyjny klubu:

Katolicki Klub Sportowy „Alpin” im. Jana Pawła II, ul. Lwowska 46, 35-301 Rzeszów

– pocztą elektroniczną na adres sekretariat@klubalpin.pl (należy pamiętać w takim przypadku o zeskanowaniu wszystkich dokumentów i dołączeniu ich do zgłoszenia)

– wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.klubalpin.pl

Liczba miejsc na pielgrzymkę jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia – przesłania kompletu wypełnionych dokumentów na wskazany adres. Dana osoba jest rejestrowana na liście pielgrzymkowej po weryfikacji wpływu na konto klubu I raty lub całości wpłaty.

Nie będziemy przesyłać potwierdzenia zgłoszenia bezpośrednio po nim, ale na krótki czas przed wyprawą. Podamy wówczas wszystkie niezbędne informacje szczegółowe. Prosimy o cierpliwość lub o telefoniczny kontakt z naszym klubem.

Wszystkie informacje o stanie przygotowań do wyprawy będą umieszczane na stronie internetowej www.klubalpin.pl

 

U W A G A :

W razie niedostosowania się do wymogów organizatorów i nieprzystosowania się do zasad obowiązujących w pielgrzymkowej grupie dana osoba zostanie odesłana do miejsca zamieszkania na własny koszt bez zwrotu pozostałych kosztów pielgrzymki.