Warunki uczestnictwa

PIELGRZYMKA ROWEROWA RZESZÓW – MARIAZELL 2017

INFORMACJE – WARUNKI UCZESTNICTWA

XI Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa Rzeszów – Mariazell organizowana jest przez Katolicki Klub Sportowy „Alpin” im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Sportowców Diecezji Rzeszowskiej i parafiami tejże diecezji. Wyprawa ma miejsce w dniach 7 – 16 lipca 2017 r. Dziennie pokonuje się od 65-130 km (razem ok. 800 km). Trasa prowadzi przez góry, jest fragmentami dość trudna i wymagająca. Pojedziemy m. in. przez miejscowości: Svidnik, Lewocza, Strbske Pleso, Liptowski Mikulasz, Nitra, Bratysława.

Warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce jest posiadanie aktywnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którapotwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE.

Ze względu na bezpieczeństwo organizatorzy wymagają bezwzględnie jazdy w kasku rowerowym.

Noclegi podczas pielgrzymki mają charakter turystyczno – biwakowy (szkoły, parafie, domy pielgrzyma, pola campingowe itp.). Należy zabrać ze sobą karimatę, śpiwór oraz namiot.

Uwieńczeniem pielgrzymki będzie pobyt w Mariazell oraz Msza św. w przed Cudowną Figurą Matki Bożej Narodów Słowiańskich, Pani z Mariazell.

Istnieje możliwość noclegu dla Pielgrzymów spoza Rzeszowa w przeddzień pielgrzymki tj. 6 lipca 2017 r. (czwartek) w internacie Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 20. Koszt noclegu wraz z prowiantem śniadaniowym wynosi 40 zł (nie jest wliczony w cenę pielgrzymki).

Podczas jazdy rowerem, wszystkie bagaże będą jechać w samochodach. Cały czas będzie dostępna pomoc medyczna i techniczna.

Specjalna grupa gospodarcza wraz z kucharzem będzie troszczyła się o całodzienne wyżywienie. W trakcie jazdy będą to wysokoenergetyczne posiłki, wieczorem obiadokolacje dostosowane do osób podejmujących duży wysiłek fizyczny.

Organizatorzy nie zapewniają odżywek, środków wzmacniających, słodyczy, dodatkowych napojów, itp.

Należy posiadać sprawny rower, wcześniej sprawdzony podczas treningu i poddany kontroli technicznej w serwisie przed wyjazdem. Serwis pielgrzymkowy dokonuje tylko tych napraw, które są konieczne w wyniku uszkodzeń wynikłych w trakcie pielgrzymki. Za części do rowerów każdy płaci indywidualnie. Sama praca mechanika jest gratisowa.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PIELGRZYMA

Pielgrzymka jak sama nazwa wskazuje ma charakter religijny (codziennie będzie Msza święta i wspólna modlitwa). Wymaga ducha wyrzeczenia i poświęcenia, jest sprawdzianem wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i weryfikacją własnego życia.

Pielgrzym zobowiązuje się do:

–          uczestnictwa w codziennej Mszy św. i Apelu Jasnogórskim oraz w innych nabożeństwach i konferencjach wyznaczonych przez Organizatora;

–          przestrzegania religijnego charakteru pielgrzymki;

–          dostosowania się do poleceń organizatorów, księży duszpasterzy, pilotów i przewodników grup;

–          zachowania odpowiedniej powagi we wszystkich miejscach świętych oraz na całej trasie pielgrzymki;

Jeżeli ktoś, wiedząc o trudzie wyprawy, decyduje się na wyjazd ponosi całkowitą odpowiedzialność za tę decyzję oraz za wszystkie skutki z niej wynikające (w przypadku nieletnich taką odpowiedzialność biorą na siebie rodzice lub ich opiekunowie prawni). Musi być ona potwierdzona przez wypełnienie odpowiedniego oświadczeniaZaleca się także wykonanie badań lekarskich!

Uczestnicy do 18 roku życia przedstawiają także pisemną zgodę na wyjazd obojga rodziców bądź opiekunów.

Pielgrzym ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania pielgrzymki (za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie).

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW

Organizatorzy przejmują odpowiedzialność za sumienne przygotowanie pielgrzymki, zgodne z podanymi informacjami. Gdyby zaszły jakieś istotne zmiany, wcześniej nieprzewidziane, pielgrzymi zostaną o nich niezwłocznie poinformowani.

Organizatorzy nie odpowiadają za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji pielgrzymki, wynikłe z przyczyn od nich niezależnych, np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie sił wyższych lub leżących po stronie uczestnika.

Nie mogą być przedmiotem roszczeń niewygody lub utrudnienia znane pielgrzymom przed rozpoczęciem pielgrzymki.

Organizatorzy zapewniają pomoc techniczną, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz międzynarodowe ubezpieczenie kosztów leczenia.

W razie wątpliwości i pytań zaleca się kontakt telefoniczny z Sekretariatem Klubu:

Barbara Znamirowska – tel. 0-602/ 26 29 55, e-mail belumii@gmail.com lub z Dyrektorem Sportowym Pielgrzymki: Edward Rasała – tel. 0-71/ 345 79 63 (wieczorem) lub 0-600/ 37 18 83.

CHĘTNI NA PIELGRZYMKĘ DOKONUJĄ NASTĘPUJĄCYCH FORMALNOŚCI:

  1. Wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz podpisanie/zaakceptowanie deklaracji wyjazdu przez uczestnika pielgrzymki.
  2. Przedstawienie podpisanego oświadczenia.
  3. Podpisanie zgody na wyjazd przez rodziców (dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia).

* W przypadku osób niepełnoletnich wszystkie dokumenty podpisują oni sami oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Koszt całej pielgrzymki wynosi  500 zł plus 150 Euro (noclegi, pełne wyżywienie, towarzyszenie pojazdów podczas trasy, przygotowanie i zabezpieczenie trasy, ubezpieczenie, koszty organizacyjne, itp.).

Przy zapisie (po wypełnieniu karty zgłoszeniowej) należy wpłacić 500 zł, natomiast 150 Euro należy wpłacić w przeddzień pielgrzymki w sekretariacie Klubu (przy okazji zdawania bagażu).

Wszelkich wpłat dokonujemy na konto:

Katolicki Klub Sportowy „Alpin“ im. Jana Pawła II

Nr 05 1240 1792 1111 0000 1973 8097

z dopiskiem:

Mariazell 2017 + imię i nazwisko uczestnika pielgrzymki

np. Mariazell 2017  Jan Kowalski

Istnieje możliwość przesłania dokumentów:

– wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.klubalpin.pl

– pocztą tradycyjną w kopercie formatu A-5 na adres korespondencyjny klubu:

Katolicki Klub Sportowy „Alpin” im. Jana Pawła II, ul. Lwowska 46, 35-301 Rzeszów

– pocztą elektroniczną na adres belumii@gmail.com (należy pamiętać w takim przypadku o zeskanowaniu wszystkich dokumentów i dołączeniu ich do zgłoszenia).

Liczba miejsc na pielgrzymkę jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia – przesłania kompletu wypełnionych dokumentów na wskazany adres wraz z potwierdzeniem dokonanie przelewu (pocztą tradycyjną lub mailową). Dana osoba jest rejestrowana na liście pielgrzymkowej po weryfikacji wpływu na konto klubu wpłaty.

Nie będziemy przesyłać potwierdzenia zgłoszenia bezpośrednio po nim, ale na krótki czas przed wyprawą. Podamy wówczas wszystkie niezbędne informacje szczegółowe. Prosimy o cierpliwość lub o telefoniczny kontakt z naszym klubem.

Wszystkie informacje o stanie przygotowań do wyprawy będą umieszczane na stronie internetowej www.klubalpin.pl

U W A G A :

W razie niedostosowania się do wymogów organizatorów i nieprzystosowania się do zasad obowiązujących w pielgrzymkowej grupie dana osoba zostanie odesłana do miejsca zamieszkania na własny koszt bez zwrotu pozostałych kosztów pielgrzymki.

 

 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA TUTAJ