Rejestracja uczestników

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA ROWEROWA RZESZÓW – CZĘSTOCHOWA

21-28 LIPCA 2019

Przetwarzanie danych osobowych podawanych w formularzu

Do poprawnej rejestracji na pielgrzymkę, KKS Alpin wymaga od uczestników podania numeru i serii dowodu osobistego, numeru PESEL, oraz numeru legitymacji szkolnej (dla uczniów) w celu wykupienia dla uczestnika potrzebnych ubezpieczeń, oraz w celu poprawnego zarejestrowania pielgrzyma w systemie KKS Alpin. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wszelkie dane potrzebne do rejestracji będą przechowywane w bazie danych klubu, oraz przetwarzane w razie potrzeby przez władze klubu. Wszelkie informacje dotyczące przysługujących uczestnikowi praw do swoich danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności. Podanie danych wymaganych do rejestracji jest dobrowolne, oraz musi zostać potwierdzone, przez zaakceptowanie naszej polityki na samym dole formularza. Bez takiej akceptacji rejestracja pielgrzyma na pielgrzymkę jest niemożliwa.

Formularz rejestracji:

Formularz rejestracji uczestników na pielgrzymkę

(prosimy kliknąć by przejść do formularza)

Rejestracja uczestników odbywa się na zewnętrznej stronie za pośrednictwem Formularzy Google, co daje gwarancję ochrony danych osobowych, oraz poprawność rejestracji na pielgrzymkę.

W razie problemów z wypełnieniem formularza prosimy kontaktować się pod adresem: sekretariat@klubalpin.pl lub telefonicznie: 602 262 955

CHĘTNI NA PIELGRZYMKĘ DOKONUJĄ NASTĘPUJĄCYCH FORMALNOŚCI:

  1. Wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz podpisanie deklaracji wyjazdu przez uczestnika pielgrzymki.
  2. Przedstawienie podpisanego oświadczenia.
  3. Podpisanie zgody na wyjazd przez rodziców (dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia).

* W przypadku osób niepełnoletnich wszystkie dokumenty podpisują oni sami oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Koszt całej pielgrzymki wynosi  990 zł (noclegi, pełne wyżywienie, towarzyszenie pojazdów podczas trasy, przygotowanie i zabezpieczenie trasy, ubezpieczenie, koszty organizacyjne, itp.). Nie zawiera on kosztu powrotu z Częstochowy do miejsca zamieszkania.

Wpłaty można dokonać w dwóch ratach. Przy zapisie (po wypełnieniu karty zgłoszeniowej) należy wpłacić 500 zł, natomiast najpóźniej do 10 lipca 2019 roku kwotę 490 zł. Można oczywiście od razu dokonać całości wpłaty.

Zapisujący się po 10 lipca wpłacają od razu całą kwotę.

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW PRZEWIDZIANA JEST  ZNIŻKA W KWOCIE 150 ZŁ. KOSZT WYJAZDU WYNOSI WÓWCZAS 840 ZŁ.

Uczeń/student posiadający ważną legitymację wpłaca zaliczkę w kwocie 500 złotych, a druga ratę w kwocie 340 zł.

Wszelkich wpłat dokonujemy na konto:

Katolicki Klub Sportowy „Alpin“ im. Jana Pawła II

Nr 05 1240 1792 1111 0000 1973 8097

z dopiskiem:

Częstochowa 2019 + imię i nazwisko uczestnika pielgrzymki
np. Częstochowa 2019 Jan Kowalski

 

Istnieje możliwość przesłania dokumentów:

– pocztą tradycyjną w kopercie formatu A-5 na adres korespondencyjny klubu:

Katolicki Klub Sportowy „Alpin” im. Jana Pawła II, ul. Lwowska 46, 35-301 Rzeszów

– pocztą elektroniczną na adres sekretariat@klubalpin.pl (należy pamiętać w takim przypadku o zeskanowaniu wszystkich dokumentów i dołączeniu ich do zgłoszenia)

– wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.klubalpin.pl

Liczba miejsc na pielgrzymkę jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia – przesłania kompletu wypełnionych dokumentów na wskazany adres. Dana osoba jest rejestrowana na liście pielgrzymkowej po weryfikacji wpływu na konto klubu I raty lub całości wpłaty.

Nie będziemy przesyłać potwierdzenia zgłoszenia bezpośrednio po nim, ale na krótki czas przed wyprawą. Podamy wówczas wszystkie niezbędne informacje szczegółowe. Prosimy o cierpliwość lub o telefoniczny kontakt z naszym klubem.

Wszystkie informacje o stanie przygotowań do wyprawy będą umieszczane na stronie internetowej www.klubalpin.pl

U W A G A :

W razie niedostosowania się do wymogów organizatorów i nieprzystosowania się do zasad obowiązujących w pielgrzymkowej grupie dana osoba zostanie odesłana do miejsca zamieszkania na własny koszt bez zwrotu pozostałych kosztów pielgrzymki.